Instagram Takip Etmeyenleri Bulma Ücretsiz (Programsız&Programlı)

Hani sizi takip edipte sonradan akıllıymış gibi takipten çıkanlar var ya evet onları bulmak artık çok kolay. Sizi takip edipte sonradan takipten çıkanları görebileceğiniz yolları öğrenmek için aşağı kaydır.

0
228

Instagram’da hepimizin paronayaklaştığı durum olan takip ettiklerimiz arasında çıkanlar var mı? acaba durumuna artık kesin bir çözüm getiriyoruz. Takipçi sayınız azaldıkça kimin takipten çıktığını artık ücretsiz bir şekilde görüyoruz. Hem de programsız! 3. taraf yazılımlara instagram hesap bilgilerimizi vermeden bizi kimlerin takip etmediğini kimlerin takipten çıktığını bir kaç adımla öğreneceğiz. Lakin mobil kullanıcılar için yine 3. taraf yazılımlar maalesef ki mecbur. Onlar içinde bir öneri uygulama vereceğim.

Instagram’da Beni Takip Etmeyenleri Nasıl Bulurum?

1Instagram Profilinize Gidin

Instagram profilinin olduğu sayfayı aç. Daha sonra “CTRL + Shift + J” tuş kombinasyonunu uygula. Mac OS kullananlar da “⌘+⌥+I” bu kombinasyonu uygulayabilir.

2Kodu Belirtilen yere yapıştır

instagram kod yapıştır

Görselde belirtilen yere aşağıdaki kodu yapıştır ve Enter tuşuna bas.

“use strict”;const INSTAGRAM_HOSTNAME=”www.instagram.com”;let nonFollowersList=[],userIdsToUnfollow=[],isActiveProcess=!1;function sleep(e){return new Promise((n=>{setTimeout(n,e)}))}function getCookie(e){const n=`; ${document.cookie}`.split(`; ${e}=`);if(2===n.length)return n.pop().split(“;”).shift()}function afterUrlGenerator(e){return`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={“id”:”${getCookie(“ds_user_id”)}”,”include_reel”:”true”,”fetch_mutual”:”false”,”first”:”24″,”after”:”${e}”}`}function unfollowUserUrlGenerator(e){return`https://www.instagram.com/web/friendships/${e}/unfollow/`}function getElementByClass(e){const n=document.querySelector(e);if(null===n)throw new Error(`Unable to find element by class: ${e}`);return n}function getUserById(e){const n=nonFollowersList.find((n=>n.id.toString()===e.toString()));return void 0===n&&console.error(`Unable to find user by id: ${e}`),n}function copyListToClipboard(){const e=[…nonFollowersList].sort(((e,n)=>e.username>n.username?1:-1));let n=””;e.forEach((e=>{n+=e.username+”\n”})),copyToClipboard(n)}async function copyToClipboard(e){await navigator.clipboard.writeText(e),alert(“List copied to clipboard!”)}function onToggleUser(){getElementByClass(“.selected-user-count”).innerHTML=`[${userIdsToUnfollow.length}]`}function toggleUser(e){userIdsToUnfollow=-1===userIdsToUnfollow.indexOf(e)?[…userIdsToUnfollow,e]:userIdsToUnfollow.filter((n=>n!==e)),onToggleUser()}function toggleAllUsers(e=!1){document.querySelectorAll(“.account-checkbox”).forEach((n=>n.checked=e)),userIdsToUnfollow=e?nonFollowersList.map((e=>e.id)):[],onToggleUser()}function renderResults(e){const n=[…e].sort(((e,n)=>e.username>n.username?1:-1));getElementByClass(“.toggle-all-checkbox”).disabled=!1;const t=getElementByClass(“.results-container”);t.innerHTML=””;let o=””;n.forEach((e=>{const n=-1!==userIdsToUnfollow.indexOf(parseInt(e.id,10)),r=e.username.substring(0,1).toUpperCase();o!==r&&(o=r,t.innerHTML+=`<div class=’alphabet-character’>${o}</div>`),t.innerHTML+=`<label class=’result-item’>\n <div class=’flex grow align-center’>\n <img class=’avatar’ src=${e.profile_pic_url} />\n <div class=’flex column’>\n <a class=’fs-xlarge’ target=’_blank’ href=’../${e.username}’>${e.username}</a>\n <span class=’fs-medium’>${e.full_name}</span>\n </div>\n ${e.is_verified?” <div class=’verified-badge’>✔</div>”:””}\n ${e.is_private?”<div class=’flex justify-center w-100′>\n <span class=’private-indicator’>Private</span>\n </div>”:””}\n </div>\n <input\n class=’account-checkbox’\ type=’checkbox’\n onchange=’toggleUser(${e.id})’\n ${n?”checked”:””} />\n </label>`}))}async function run(e){getElementByClass(“.run-scan”).remove(),getElementByClass(“.include-verified-checkbox”).disabled=!0,nonFollowersList=await getNonFollowersList(e),getElementByClass(“.copy-list”).disabled=!1}function renderOverlay(){let e=!0;document.body.innerHTML=`\n <main class=’iu’>\n <div class=’overlay’>\n <header class=’top-bar’>\n <div class=’logo’ onclick=’location.reload()’>InstagramUnfollowers</div>\n <label class=’flex align-center’>\n <input type=’checkbox’ class=’include-verified-checkbox’ ${e?”checked”:””} /> Include verified\n </label>\n <button class=’copy-list’ onclick=’copyListToClipboard()’ disabled>COPY LIST</button>\n <button class=’fs-large clr-red’ onclick=’unfollow()’>UNFOLLOW <span class=’selected-user-count’>[0]</span></button>\n <input type=’checkbox’ class=’toggle-all-checkbox’ onclick=’toggleAllUsers(this.checked)’ disabled />\n </header>\n\n <button class=’run-scan’>RUN</button>\n <div class=’results-container’></div>\n\n <footer class=’bottom-bar’>\n <div>Non-followers: <span class=’nonfollower-count’ /></div>\n <div class=’sleeping-text’></div>\n <div class=’progressbar-container’>\n <div class=’progressbar-bar’></div>\n <span class=’progressbar-text’>0%</span>\n </div>\n </footer>\n </div>\n /main>`,getElementByClass(“.run-scan”).addEventListener(“click”,(()=>run(e))),getElementByClass(“.include-verified-checkbox”).addEventListener(“change”,(()=>e=!e))}async function getNonFollowersList(e=!0){if(isActiveProcess)return;let n=[],t=!0,o=0,r=0,s=-1;isActiveProcess=!0;let l=`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={“id”:”${getCookie(“ds_user_id”)}”,”include_reel”:”true”,”fetch_mutual”:”false”,”first”:”24″}`;const i=getElementByClass(“.progressbar-bar”),a=getElementByClass(“.progressbar-text”),c=getElementByClass(“.nonfollower-count”),d=getElementByClass(“.sleeping-text”);for(;t;){let u;try{u=await fetch(l).then((e=>e.json()))}catch(e){console.error(e);continue}-1===s&&(s=u.data.user.edge_follow.count),t=u.data.user.edge_follow.page_info.has_next_page,l=afterUrlGenerator(u.data.user.edge_follow.page_info.end_cursor),r+=u.data.user.edge_follow.edges.length,u.data.user.edge_follow.edges.forEach((t=>{!e&&t.node.is_verified||t.node.follows_viewer||n.push(t.node)}));const f=`${Math.ceil(r/s*100)}%`;a.innerHTML=f,i.style.width=f,c.innerHTML=n.length.toString(),renderResults(n),await sleep(Math.floor(400*Math.random())+1e3),o++,o>6&&(o=0,d.style.display=”block”,d.innerHTML=”Sleeping 10 secs to prevent getting temp blocked…”,await sleep(1e4)),d.style.display=”none”}return i.style.backgroundColor=”#59A942″,a.innerHTML=”DONE”,isActiveProcess=!1,n}async function unfollow(){if(isActiveProcess)return;if(0===userIdsToUnfollow.length)return void alert(“Must select at least a single user to unfollow”);if(!confirm(“Are you sure?”))return;let e=getCookie(“csrftoken”);if(void 0===e)throw new Error(“csrftoken cookie is undefined”);const n=getElementByClass(“.sleeping-text”),t=getElementByClass(“.progressbar-bar”),o=getElementByClass(“.progressbar-text”);getElementByClass(“.toggle-all-checkbox”).disabled=!0;const r=getElementByClass(“.results-container”);r.innerHTML=””;const s=()=>window.scrollTo(0,r.scrollHeight);o.innerHTML=”0%”,t.style.width=”0%”,isActiveProcess=!0;let l=0;for(const i of userIdsToUnfollow){const a=getUserById(i);try{await fetch(unfollowUserUrlGenerator(i),{headers:{“content-type”:”application/x-www-form-urlencoded”,”x-csrftoken”:e},method:”POST”,mode:”cors”,credentials:”include”}),r.innerHTML+=`<div class=’p-medium’>Unfollowed\n <a class=’clr-inherit’ target=’_blank’ href=’${a.username}’> ${a.username}</a>\n <span class=’clr-cyan’> [${l+1}/${userIdsToUnfollow.length}]</span>\n </div>`}catch(e){console.error(e),r.innerHTML+=`<div class=’p-medium clr-red’>Failed to unfollow ${a.username} [${l+1}/${userIdsToUnfollow.length}]</div>`}l+=1;const c=`${Math.ceil(l/userIdsToUnfollow.length*100)}%`;if(o.innerHTML=c,t.style.width=c,s(),i===userIdsToUnfollow[userIdsToUnfollow.length-1])break;await sleep(Math.floor(2e3*Math.random())+4e3),l%5==0&&(n.style.display=”block”,n.innerHTML=”Sleeping 5 minutes to prevent getting temp blocked…”,s(),await sleep(3e5)),n.style.display=”none”}t.style.backgroundColor=”#59A942″,o.innerHTML=”DONE”,isActiveProcess=!1,r.innerHTML+=”<hr /><div class=’fs-large p-medium clr-green’>All DONE!</div><hr />”,s()}function init(){location.hostname===INSTAGRAM_HOSTNAME?(document.title=”InstagramUnfollowers”,renderOverlay()):alert(“Can be used only on Instagram routes”)}window.addEventListener(“beforeunload”,(e=>{if(isActiveProcess)return(e=e||window.event)&&(e.returnValue=”Changes you made may not be saved.”),”Changes you made may not be saved.”})),init();const styleMarkup=”html {\n background-color: #222 !important; }\n html .iu {\n margin-bottom: 10rem; }\n html .iu .overlay {\n background-color: #222;\n color: #fff;\n height: 100%;\n font-family: system-ui; }\n html .iu header.top-bar {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n right: 0;\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem;\n height: 2.5rem;\n background-color: #333;\n z-index: 1; }\n html .iu header .logo {\n font-family: monospace;\n font-size: 1.5em;\n cursor: pointer; }\n html .iu footer.bottom-bar {\n position: fixed;\n bottom: 0;\n left: 0px;\n right: 0px;\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem;\n background-color: #000;\n font-weight: bold;\n z-index: 1; }\n html .iu label {\n cursor: pointer; }\n html .iu input[type=’checkbox’] {\n height: 1.1rem;\n width: 1.1rem; }\n html .iu a {\n color: inherit;\n text-decoration-color: transparent;\n transition: text-decoration-color 0.1s; }\n html .iu a:hover {\n text-decoration-color: inherit; }\n html .iu button {\n background: none;\n border: none;\n padding: 0;\n cursor: pointer; }\n html .iu button.copy-list {\n color: white;\n font-size: 1rem; }\n html .iu button.run-scan {\n position: absolute;\n left: 50%;\n top: 50%;\n transform: translate(-50%, -50%);\n font-size: 2em;\n color: white;\n border: 1px solid white;\n height: 160px;\n width: 160px;\n border-radius: 50%; }\n html .iu .progressbar-container {\n width: 175px;\n height: 30px;\n border-radius: 5px;\n position: relative;\n border: 1px solid #7b7777; }\n html .iu .progressbar-bar {\n width: 0;\n height: 100%;\n background-color: #7b7777; }\n html .iu .progressbar-text {\n position: absolute;\n top: 50%;\n left: 50%;\n transform: translate(-50%, -50%); }\n html .iu .sleeping-text {\n color: yellow; }\n html .iu .results-container {\n transform: translateY(75px); }\n html .iu .results-container .alphabet-character {\n margin: 1rem;\n padding: 1rem;\n font-size: 2em;\n border-bottom: 1px solid #333; }\n html .iu .results-container .result-item {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 1rem;\n border-radius: 3px;\n cursor: pointer; }\n html .iu .results-container .result-item .avatar {\n width: 75px;\n border-radius: 50%; }\n html .iu .results-container .result-item .verified-badge {\n background-color: #49adf4;\n border-radius: 50%;\n padding: 0.2rem 0.3rem;\n font-size: 0.45em;\n height: fit-content;\n transform: translateY(-15px); }\n html .iu .results-container .result-item .private-indicator {\n border: 2px solid #51bb42;\n border-radius: 25px;\n padding: 0.5rem;\n color: #51bb42;\n font-weight: 500; }\n\n/** HELPERS */\n.flex {\n display: flex; }\n .flex.align-center {\n align-items: center; }\n .flex.justify-center {\n justify-content: center; }\n .flex.column {\n flex-direction: column; }\n\n.grow {\n flex: 1; }\n\n.w-100 {\n width: 100%; }\n\n.p-small {\n padding: 0.5rem; }\n\n.p-medium {\n padding: 1rem; }\n\n.p-large {\n padding: 1.5rem; }\n\n.p-xlarge {\n padding: 2rem; }\n\n.fs-small {\n font-size: 0.5rem; }\n\n.fs-medium {\n font-size: 1rem; }\n\n.fs-large {\n font-size: 1.5rem; }\n\n.fs-xlarge {\n font-size: 2rem; }\n\n.clr-inherit {\n color: inherit; }\n\n.clr-red {\n color: #bd2121; }\n\n.clr-green {\n color: #56d756; }\n\n.clr-cyan {\n color: #00ffff; }\n”,elStyle=document.createElement(“style”);elStyle.innerHTML=styleMarkup,document.head.appendChild(elStyle);

3Kodu Çalıştır

Daha sonra karşınıza “RUN” yazısı çıkacak ona tıklayın ve sizi takip etmeyeni ve takipten çıkanları görüp sizde onları takipten çıkın.

Bilgisayardan bu kadar kolay bir yolla sizi takipten çıkanı bulabilirsiniz. Mobil içinde yine farklı uygulamaları kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Eğer uzun zamandır kullandığınız bir uygulama varsa onu kullanmaya devam edebilirsiniz eğer yoksa size önereceğim uygulamayı kullanabilirsiniz.

Android için Instagram Takip Etmeyeni Gösteren Güvenli Uygulamalar

Followers & Unfollowers

Google Play Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=get.instagram.followers.unfollowers&hl=tr&gl=US

Reports+ followers Analytic

Google Play Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reports.followersanalytics

Followers & Unfollowers

Google Play Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=followers.unfollowers.instagram.tracker

Reportly – Follower Tracker

Google Play Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reportlyAnd

[td_smart_list_end]

Sizler için en güvenilir bulduğum Android uygulamaları listeledim. Hemen alttan da iOS kullanıcıları için bir listeleme yaptım.

iOS için Instagram Takipten Çıkaranlar Gösteren Güvenli Uygulamalar

Reports+ followers Analytic

AppStore Link: https://apps.apple.com/tr/app/reports-followers-track/id1611415744?l=tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz